VPS X2

2 vCores AMD EPYC
2 GB RAM DDR4
25 GB NVMe
5 TB Premium traffic
Netherlands

VPS X4

4 vCores AMD EPYC
4 GB RAM DDR4
50 GB NVMe
10 TB Premium traffic
Netherlands

VPS X8

8 vCores AMD EPYC
8 GB RAM DDR4
150 GB NVMe
15 TB Premium traffic
Netherlands

VPS X16

16 vCores AMD EPYC
16 GB RAM DDR4
300 GB NVMe
20 TB Premium traffic
Netherlands